SMK NEGERI 1 CUGENANG

Jl. Desa Sarampad Kec. Cugenang Kab. Cianjur - Jawa Barat

"Mencetak Generasi Berakhlak Mulia, Cerdas, Mandiri dan Kompetitif"

BASA SUNDA TEU GAUL, CEUK SAHA?

Kamis, 29 Februari 2024 ~ Oleh Operator ~ Dilihat 873 Kali

Nilik kana kahirupan masyarakat sunda jaman kiwari, geus jadi hiji hal anu lumrah lamun nyarita teh marake bahasa indonesia. Malah ayeuna mah loba kolot anu ngadidik budakna make bahasa Indonesia, padahal manehna teh urang sunda pituin. Geus puguh dikalangan rumaja mah, lamun nyarita teh teu weleh ngagunakeun bahasa indonesia. Pajar teh era cenah, basa sunda mah teu gaul, kuno, basa sunda mah pantesna dipake ku ema-ema.

Saenyana boga pikiran kitu teh kacida teu merenahna. Memang teu salah lamun urang salaku masyarakat sunda nyarita ngagunakeun bahasa indonesia sabab eta basa teh mangrupa basa nasional anu bisa ngahijikeun atawa meungkeut sakumna suku nu aya di indonesia. Tapi urang ge ulah poho yen basa sunda teh mangrupa basa indung diwewengkon sunda, geus sawajibna urang salaku masyarakat sunda pikeun ngamumule basa sunda, anu salah sahiji carana kujalan nyarita ngagunakeun basa sunda.

Naon sababna rumaja ayeuna asa kurang reueus kana basa Sunda, salah sahiji sababna nyaeta ayana anggapan yen basa Sunda teh hese diulik, hese dilarapkeun dina kahirupan sapopoe. Padahal dina jaman ayeuna anu disebut era globalisasi jeung era informasi, babari pikeun urang neangan sumber, alat atawa literatur keur neuleuman basa Sunda, boh eta dina tv, radio, buku, atawa internet.

Da kumaha ieu mah, lamun lalajo tipi jeung internet nu dilalajoanan teh saukur pilem jeung acara musik luar negeri.  Acara-acara Sunda, wayang, hiburan tradisional Sunda, jeung acara nu ngagunakeun basa Sunda mah jigana tara ditolih-tolih acan. Kuduna mah urang teh ngarasa reueus kusabab di Jawa Barat, di tatar Sunda loba budayawan anu produktif, anu karya na bisa di rasakeun ku urang, jigana rumaja ayeuna leuwih nyaho nu ngarana Boy Band Korea, Justin Beiber, Selena Gomez tibatan tokoh-tokoh budayawan Sunda saperti Asep Sunandar Sunarya, Darso, Doel Sumbang, Kang Ibing. Cindekna mah lain ulah nyaho kana budaya deungeun, tapi ulah nepi ka budaya sorangan ditamelarkeun.

Nepi ka danget ayeuna loba jalma-jalma bangsa deungeun nu daraek diajar malah nepi ka palinterna nyarita make basa sunda. Maranehna bangun nu teu areraeun ngagunakeun basa sunda, malah sabalikna bangun nu bungah, reueus, basa Indonesia na mah"merasa bangga".  Hal eta mangrupa hiji tanda yen basa sunda teh geuning tos "go international" geus boga tempat nu mandiri dina kahirupan masyarakat dunia. Sajabana ti eta, ayeuna basa sunda geus aya dina internet, anu magrupa hasil kamajuan teknologi. Naha teu kasebut gaul ari nu kitu?

Oleh :

Dery Arya Panggiri, S.E

( Guru SMK Negeri 1 Cugenang )

KOMENTARI TULISAN INI

  1. TULISAN TERKAIT
...

H. Mulyadi, S.Pd,. M.T

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Para pengunjung situs yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang bahwasanya kami sadar sepenuhnya dalam rangka memajukan pendidikan…

Selengkapnya